fbpx

FORGOT YOUR DETAILS?

CREATE ACCOUNT

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ

1.ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Η underground ΙΚΕ, η οποία θα αποκαλείτε εφεξής ως εταιρεία χάριν συντομίας, είναι καταχωρημένη στο ΓΕΜΗ με τον αριθμό 127867306000, εκπροσωπείτε νόμιμα στην Ελλάδα με ΑΦΜ 997512422 και εδρεύει στη διεύθυνση Αγίας Σοφίας 24 Θεσσαλονίκη τ.κ 54323, ΔOY Δ Θεσσαλονίκης. Ο ιστότοπος www.undergroundshop.gr αποτελεί ένα ηλεκτρονικό εμπορικό κατάστημα έκθεσης και διάθεσης προϊόντων μέσω διαδικτύου, που δημιούργησε και λειτουργεί η εταιρεία Underground ΙΚΕ.

Οι κάτωθι όροι και προϋποθέσεις θα εφαρμόζονται για τη χρήση του ηλεκτρονικού καταστήματος Undergroundshop, το οποίο βρίσκεται στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.undergroundshop.gr και αποτελούν αναπόσπαστο κομμάτι αυτού. Πριν εισέλθετε και περιηγηθείτε στην ιστοσελίδα μας βεβαιωθείτε ότι έχετε διαβάσει τους παρακάτω όρους και ότι συμφωνείτε με την αποδοχή αυτών, διότι κάθε συναλλαγή σας μαζί μας συνεπάγεται την αποδοχή όλων των κατωτέρω όρων, χωρίς καμία εξαίρεση.

2.ΟΡΟΙ & ΜΕΤΑΒΟΛΗ

Η εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί μονομερώς ή να αναθεωρεί τους παρόντες όρους και τις προϋποθέσεις των συναλλαγών, οποτεδήποτε το κρίνει αναγκαίο, αναλαμβάνει δε τη υποχρέωση να ενημερώνει τους χρήστες για οποιαδήποτε μεταβολή μέσω της ιστοσελίδας του παρόντος ηλεκτρονικού καταστήματος.

3.ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ & ΠΡΟΙΟΝΤΑ

Η Εταιρεία δεσμεύεται ως προς την ακρίβεια και την πληρότητα των παρεχόμενων πληροφοριών που παρατίθενται στην ιστοσελίδα της, όσον αφορά την ταυτότητα της εταιρείας, τα κύρια χαρακτηριστικά των προϊόντων που πωλεί καθώς και για τις παρεχόμενες μέσω του ηλεκτρονικού καταστήματος συναλλαγές , υπό την επιφύλαξη τυχόν λαθών που έχουν προκύψει εκ σφάλματος/ παραδρομής κατά την κοινή πείρα και για λόγους ανωτέρας βίας.

4. ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΥΘΥΝΗΣ

Η εταιρεία δεν εγγυάται για τη διαθεσιμότητα των προϊόντων που παρέχονται στο ηλεκτρονικό της κατάστημα αλλά δεσμεύεται για την έγκυρη και έγκαιρη ενημέρωση των καταναλωτών ως προς τη διαθεσιμότητα η μη των προϊόντων που πωλεί. Με βάση τα τηρούμενα αρχεία και στοιχεία ως προς τη διαθεσιμότητα των προϊόντων οφείλει να ενημερώνει έγκαιρα τον τελικό καταναλωτή είτε μέσω της ιστοσελίδας είτε με κάθε άλλο πρόσφορο μέσο ως προς την διαθεσιμότητα των προϊόντων και να πληροφορεί έγκαιρα των πελάτη για κάθε μεταβολή αυτής.

Σε καμιά περίπτωση η εταιρεία δεν ευθύνεται αστικώς ή ποινικώς για οποιαδήποτε ζημία προκληθεί από αιτία που έχει σχέση με την λειτουργία ή συμβατότητα της υποδομής των χρηστών του διαδικτυακού τόπου undergroundshop.gr ή για πράξεις, παραλείψεις και μη επιτρεπόμενες παρεμβάσεις τρίτων σε προϊόντα ή υπηρεσίες ή πληροφορίες που διατίθενται μέσω αυτού.

5. ΕΥΘΥΝΗ ΧΡΗΣΤΗ

Οι χρήστες της ιστοσελίδας συμφωνούν να χρησιμοποιούν τις πληροφορίες, υπηρεσίες και δεδομένα του ηλεκτρονικού καταστήματος όπως η ισχύουσα Ελληνική και Κοινοτική νομοθεσία προβλέπει.

Αποδέχονται ότι δεν θα χρησιμοποιούν το ηλεκτρονικό κατάστημα της εταιρείας για αποστολή, δημοσίευση ή μετάδοση με άλλους τρόπους οποιοδήποτε περιεχομένου είναι βλαβερό και παράνομο για οποιονδήποτε λόγο, προκαλεί βλάβη στην εταιρεία ή σε οποιονδήποτε τρίτο, προσβάλλει την εμπιστευτικότητα ή το απόρρητο πληροφοριών οποιουδήποτε προσώπου, προσβάλλει ήθη και κοινωνικές αξίες, εκφράζει φυλετικές, εθνικές ή άλλες διακρίσεις, δύναται να παρενοχλήσει τρίτους ή να προκαλέσει βλάβες σε ανηλίκους με οποιονδήποτε τρόπο.

Αποδέχονται ότι δεν θα χρησιμοποιούν το ηλεκτρονικό κατάστημα της εταιρείας για αποστολή, δημοσίευση ή μετάδοση με άλλους τρόπους οποιοδήποτε περιεχομένου, το οποίο παραβιάζει οποιαδήποτε ευρεσιτεχνία, εμπορικό σήμα ή μυστικό, πνευματικά δικαιώματα ή άλλα ιδιοκτησιακά δικαιώματα τρίτων κάθε είδους ή δεν δικαιούται να μεταδοθεί σύμφωνα με την νομοθεσία ή τις συμβατικές ή τις διαχειριστικές θέσεις.

Αποδέχονται ότι δεν θα χρησιμοποιούν το ηλεκτρονικό κατάστημα της εταιρείας για αποστολή, δημοσίευση ή μετάδοση με άλλους τρόπους οποιοδήποτε περιεχομένου περιέχει ιούς λογισμικού ή οποιουσδήποτε άλλους κώδικες, αρχεία ή προγράμματα που έχουν σχεδιαστεί με σκοπό την διακοπή, την πρόκληση βλάβης, την καταστροφή ή την παρεμπόδιση της λειτουργίας οποιουδήποτε λογισμικού ή υλικού υπολογιστών.

Οι χρήστες υποχρεούνται να μην χρησιμοποιούν το ηλεκτρονικό κατάστημα με το εμπορικό σήμα undergroundshop.gr για αποστολή, δημοσίευση ή μετάδοση με άλλους τρόπους οποιοδήποτε περιεχόμενο προκαλεί ηθελημένη ή αθέλητη παραβίαση της ισχύουσας νομοθεσίας και των διατάξεων αυτής.

6.ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΝΗΛΙΚΩΝ

Τα προϊόντα και οι υπηρεσίες του ηλεκτρονικούς μας καταστήματος απευθύνονται σε ενήλικους χρήστες άνω των δεκαοχτώ ετών. Συνεπώς, οι ενήλικες υποχρεούνται εκ του νόμου να προστατεύουν ανήλικους χρήστες του διαδικτύου που μπορεί να έχουν πρόσβαση στην ιστοσελίδα μας. Η εταιρείας μας δεν φέρει καμία ευθύνη για την οποιαδήποτε χρήση της παρούσας ιστοσελίδας από ανήλικους και την συνεπακόλουθη αγορά από αυτούς προϊόντων που είναι διαθέσιμα σε αυτήν.

7.ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ

Το περιεχόμενο του ηλεκτρονικού καταστήματος συμπεριλαμβανομένων φωτογραφιών, εικόνων, γραφικών, σχεδίων, κειμένων και γενικά όλων των αρχείων αυτού του διαδικτυακού τόπου αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία της εταιρείας και προστατεύονται από τις σχετικές διατάξεις του ελληνικού δικαίου, του ευρωπαϊκού δικαίου, των διεθνών συμβάσεων και συνθηκών ή πνευματική ιδιοκτησία τρίτων, για την οποία η εταιρεία έχει λάβει άδεια χρήσης.

Τα προϊόντα που αναφέρονται στις σελίδες του παρόντος ηλεκτρονικού καταστήματος και φέρουν σήματα των αντίστοιχων εταιρειών, συνεργατών, οργανισμών και φορέων αποτελούν δική τους πνευματική ιδιοκτησία. Τα εν λόγω εμπορεύματα καλύπτονται από δικαιώματα πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας των προμηθευτών της εταιρείας οίκων σχετικά με το σχεδιασμό, τη σύνθεση και κάθε άλλο χαρακτηριστικό τους.

Απαγορεύεται η αντιγραφή, τροποποίηση, διανομή, αναπαραγωγή, μεταβίβαση, πώληση, μεταφορά ή με οποιοδήποτε άλλο τρόπο εκμετάλλευση στοιχείων του περιεχομένου του παρόντος ηλεκτρονικού καταστήματος. Η μη τήρηση των ανωτέρω οδηγιών από εσάς παρέχει το δικαίωμα στην εταιρεία να εμποδίσει οποιαδήποτε μελλοντική πρόσβαση σας στο ηλεκτρονικό κατάστημα.

8. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ – ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ

Όλες οι πληροφορίες, οι οποίες σχετίζονται με τα προσωπικά σας στοιχεία και τις συναλλαγές σας είναι ασφαλείς και απόρρητες. Η εταιρεία Underground IKE εφαρμόζει τις αρχές προστασίας των προσωπικών δεδομένων, που προβλέπονται από το Διεθνές και Ευρωπαϊκό δίκαιο και δηλώνει ρητώς ότι δεν πρόκειται να προβεί σε οποιαδήποτε αθέμιτη χρήση των προσωπικών σας δεδομένων και με κανέναν τρόπο δεν αποκαλύπτει, δημοσιοποιεί, πωλεί, εκμισθώνει ή ανταλλάσει τα προσωπικά σας στοιχεία και τις πληροφορίες που υποβάλλεται προς οποιοδήποτε τρίτο μέρος.

Κατά την περιήγηση σας στην ιστοσελίδα μας, θα σας ζητηθεί να δηλώσετε προσωπικά σας στοιχεία είτε για την εγγραφή σας ως μέλος στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα, είτε για την ολοκλήρωση της παραγγελίας σας. Τα προσωπικά στοιχεία που θα σας ζητηθούν αφορούν το Όνομα και το Επίθετο σας, τη διεύθυνση κατοικίας και αποστολής της παραγγελίας σας, στοιχεία παραστατικού για φορολογικούς σκοπούς και τρόπους επικοινωνίας, με σκοπό τη διεκπεραίωση της παραγγελίας σας. Τα προσωπικά σας στοιχεία χρησιμοποιούνται από εξουσιοδοτημένους χρήστες και δεν υφίστανται οποιαδήποτε παράνομη επεξεργασία. Οποιαδήποτε χρονική στιγμή και ύστερα από αίτηση σας τα προσωπικά σας στοιχεία διαγράφονται οριστικά.

Η Underground IKE δεν φέρει καμία απολύτως ευθύνη για την ορθότητα των προσωπικών στοιχείων που δηλώνει ο χρήστης της ιστοσελίδας μας. Κάθε χρήστης είναι υπεύθυνος να δηλώνει αληθή και ακριβή στοιχεία και η ευθύνη της εγκυρότητας των στοιχείων βαρύνει αποκλειστικά και μόνο αυτόν.

Με την εγγραφή σας στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα αποδέχεστε να λαμβάνετε ενημερωτικά μηνύματα από την ιστοσελίδα μας ή από συνεργαζόμενους διαδικτυακούς τόπους της εταιρείας εκτός αν μας δηλώσετε ότι δεν επιθυμείτε να λαμβάνετε ενημερωτικά μηνύματα, συνεπώς τα στοιχεία σας διαγράφονται από τη λίστα ενημερώσεων μας.

Η Underground ΙΚΕ λαμβάνει όλα τα απαραίτητα μέτρα ώστε να εξασφαλίσει τη μέγιστη δυνατή ασφάλειας σας, η οποία επιτυγχάνεται με σύγχρονες μεθόδους.

Τα στοιχεία της πιστωτικής ή χρεωστικής κάρτας δεν αρχειοθετούνται και δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν για κανέναν άλλον σκοπό. Ο χρήστης κατά την ολοκλήρωση της παραγγελίας του και εφόσον επιλέξει την πληρωμή μέσω κάρτας μεταφέρεται σε αντίστοιχη σελίδα της τράπεζας Alpha Bank, όπου συμπληρώνει τα στοιχεία της κάρτας και ελέγχεται η εγκυρότητα των στοιχείων. Συνεπώς η εταιρεία Underground IKE δεν έχει καμία ανάμειξη με τη συλλογή ή γνωστοποίηση των στοιχείων της πιστωτικής/ χρεωστικής κάρτας του πελάτη/ χρήστη.

Όλες οι πληρωμές που πραγματοποιούνται με χρήση κάρτας διεκπεραιώνονται μέσω της πλατφόρμας ηλεκτρονικών πληρωμών της τράπεζας ALPHA BANK, η οποία χρησιμοποιεί κρυπτογράφηση TLS 1.1 με πρωτόκολλο κρυπτογράφησης 128-bit. H κρυπτογράφηση είναι ένας τρόπος κωδικοποίησης της πληροφορίας μέχρι να φτάσει στον τελικό αποδέκτη της, η οποία διασφαλίζει την ασφάλεια των συναλλαγών.

9. Cookies & links

H Underground IKE χρησιμοποιεί cookies για την αναγνώριση του χρήστη σε ορισμένες υπηρεσίες και σελίδες της. Τα cookies είναι μικρά αρχεία που αποθηκεύονται στον σκληρό δίσκο κάθε χρήστη όταν αυτοί επισκέπτονται την ιστοσελίδα, δεν λαμβάνουν γνώση οποιουδήποτε προσωπικού αρχείου του χρήστη και δεν αποτελούν βλαβερά στοιχεία για τον υπολογιστή του. Χρησιμοποιούνται μόνο για την διευκόλυνση του χρήστη και για λόγους marketing. Ο χρήστης μπορεί να ενεργοποιήσει ή να απενεργοποιήσει την αντίστοιχη επιλογή από τον διακομιστή του. Σε περίπτωση που ο χρήστης δεν επιθυμεί την χρήση cookies μπορεί να μην μπορεί να κάνει χρήση ορισμένων υπηρεσιών και σελίδων του undergroundshop.gr.

Η Ιστοσελίδα μας μπορεί να περιλαμβάνει links προς ιστοσελίδες τρίτων, οι οποίες δεν ελέγχονται από την ίδια. Σε καμιά περίπτωση δεν μπορεί να θεωρηθεί ότι η εταιρεία σχετίζεται με το περιεχόμενο των ιστοσελίδων αυτών και συνεπώς δεν φέρει καμία ευθύνη για τις υπηρεσίες και τους όρους χρήσης των ιστοσελίδων αυτών, που μπορεί να είναι συνεργατών της ή διαφημιζόμενων εταιρειών.

10. ΤΙΜΕΣ ΛΙΑΝΙΚΗΣ

Στις τιμές λιανικής πώλησης των προϊόντων που προβάλλονται στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα περιλαμβάνεται ο εκάστοτε ισχύον ΦΠΑ. Στις τιμές δεν συμπεριλαμβάνετε το κόστος της μεταφοράς, για το οποίο γίνεται μνεία σε άλλη παράγραφο. Η εταιρεία δύναται να τροποποιεί τις τιμές των προϊόντων της κατά τη διακριτική της ευχέρεια οποτεδήποτε, χωρίς ωστόσο να επηρεάζει παραγγελίες που έχουν επιβεβαιωθεί. Επίσης χωρίς χρονικό ή άλλο περιορισμό μπορεί να θέτει προσφορές σε προϊόντα και να προβαίνει σε εκπτώσεις.

Η τιμολογιακή πολιτική της εταιρείας μας δεν είναι η ίδια σε όλα τα κανάλια διανομής της. Ειδικότερα η τιμή λιανικής κάποιων προϊόντων στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα μπορεί να μην είναι ίδια στα υπόλοιπα κανάλια διανομής της εταιρείας, δηλαδή στα τρία καταστήματα λιανικής που διαθέτει στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Οι τιμές των προϊόντων που προβάλλονται στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα ισχύουν μόνο για αγορές μέσω του ηλεκτρονικού μας καταστήματος. Ωστόσο πολλά προϊόντα που προβάλλονται στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα μπορεί να μην είναι διαθέσιμα στα υπόλοιπα κανάλια διανομής της εταιρείας. Οι προσφορές των προϊόντων ισχύον μόνο για on-line αγορές και τηλεφωνικές παραγγελίες

 

11.ΙΣΧΥΟΝ ΔΙΚΑΙΟ

Όλες οι συναλλαγές που πραγματοποιούνται μέσω της ιστοσελίδας www.undergroundshop.gr διέπονται από το Ελληνικό, Ευρωπαϊκό και Διεθνές Δίκαιο, που ρυθμίζει θέματα σχετικά με το ηλεκτρονικό εμπόριο και το νόμο περί προστασίας των καταναλωτών.

Σε εφαρμογή των διατάξεων (ΕΕ) 524/2013, οι καταναλωτές για διαφορές που έχουν προκύψει από συμβάσεις ηλεκτρονικής πώλησης προϊόντων ή υπηρεσιών, μπορούν να απευθύνονται στη πλατφόρμα ηλεκτρονικής επίλυσης καταναλωτικών διαφορών (πλατφόρμα ΗΕΔ),στον παρακάτω ηλεκτρονικό σύνδεσμο, https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=EL,

Σε περίπτωση διαμάχης ή διαφοράς ανάμεσα στην ίδια και σε οποιονδήποτε τρίτο ή τρίτους αρμόδια για την επίλυση της ορίζονται τα καθ’ ύλη δικαστήρια της Θεσσαλονίκης, εκτός αν η ίδια εταιρεία επιλέξει διαφορετικά.

 

Αποστολές και Επιστροφές

Η Underground IKE συνεργάζεται με την ΕΛΤΑ Courier. H ΕΛΤΑ Courier αναλαμβάνει την αποστολή των παραγγελιών των πελατών της εταιρείας μας και δραστηριοποιείται σε όλη την Ελληνική Επικράτεια, όπου και αν βρίσκεται ο πελάτης μας.

Ο χρόνος παράδοσης της παραγγελίας είναι 1 έως 3 ημέρες ανάλογα την γεωγραφική περιοχή του παραλήπτη. Όσες παραγγελίες τοποθετούνται το Σαββατοκύριακο θα επεξεργάζονται την επόμενη εργάσιμη ημέρα.

Οι παραδόσεις από την μεταφορική εταιρεία γίνονται καθημερινά εκτός Σάββατου και Κυριακής, στη διεύθυνση που δήλωσε ο πελάτης. Σε περίπτωση που επιθυμείτε να παραλάβετε την παραγγελία σας από κάποιο κατάστημα Courier παρακαλώ σημειώστε το στα σχόλια της παραγγελία σας. Σε περίπτωση απομακρυσμένης περιοχής όπου η αποστολή των εμπορευμάτων είναι αδύνατη, η αποστολή γίνεται με την παραλαβή του δέματος από εσάς στο πλησιέστερο γραφείο εξυπηρέτησης της ΕΛΤΑ Courier.

Σε περίπτωση αδυναμίας ολοκλήρωσης της παραγγελίας σας, εντός του προκαθορισμένου χρονικού διαστήματος, για λόγους ανωτέρας βίας, θα επικοινωνούμε μαζί σας προκειμένου να μας δηλώσετε αν επιθυμείτε την αποστολή ή τελικά την ακύρωση της.

Το κόστος της μεταφοράς υπολογίζεται κατά τη διαδικασία της ολοκλήρωσης της αγοράς πριν από οποιαδήποτε οικονομική υποχρέωση, και εξαρτάται από το συνολικό βάρος. Η χρέωση είναι 1,90 ευρώ έως 2 kg και κάθε επιπλέον kg χρεώνεται 0,70 ευρώ. Τα μεταφορικά σε όλη την Ελλάδα είναι δωρεάν για αγορές άνω των 50 ευρώ.

Η κατάσταση της παραγγελίας, ο αριθμός της φορτωτικής και οι λεπτομέρειες της μεταφοράς θα σας αποστέλλονται μέσω e-mail σε πραγματικό χρόνο.

Όλοι οι παραπάνω όροι και τιμές ισχύουν για αποστολές εντός της Ελληνικής Επικράτειας

 

 

 ΑΚΥΡΩΣΗ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ - ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΥΠΑΝΑΧΩΡΗΣΗΣ

Κατά τη διάρκεια της ηλεκτρονικής διαδικασίας της παραγγελίας, για να ολοκληρωθεί η παραγγελία σας και να αποσταλεί σε εμάς για διεκπεραίωση πρέπει να πατήσετε το κουμπί ολοκλήρωση παραγγελίας. Στην περίπτωση που έχει αποσταλεί σε εμάς η παραγγελία σας αλλά δεν έχει αποσταλεί ακόμα το προϊόν και επιθυμείτε να ακυρώσετε την παραγγελία σας, μπορείτε να μας καλέσετε στο 2310-442944 και ένας συνεργάτης μας θα αναλάβει την ακύρωση της. Σε διάστημα δέκα ημερών από την ακύρωση της παραγγελίας θα σας επιστρέψουμε τα χρήματα, στην περίπτωση που καταβάλλατε το αντίτιμο της παραγγελίας σας.

Σε περίπτωση που παραλάβατε την παραγγελία σας αλλά επιθυμείτε την ακύρωση της και επιστροφή της σε εμάς μπορείτε να ασκήσετε το δικαίωμα της υπαναχώρησης. Ό καταναλωτής έχει δικαίωμα να επιστέψει τα προϊόντα που αγόρασε ακριβώς στην ίδια κατάσταση στην οποία τα παράλαβε μαζί με όλα τα νόμιμα παραστατικά που τα συνοδεύουν, εντός 14 ημερών από την ημερομηνία παράδοσης τους. Η επιστροφή των χρημάτων θα ολοκληρωθεί εντός τριάντα ημερών από την ημερομηνία που θα παραλάβουμε τα εμπορεύματα. Tα έξοδα αποστολής της επιστροφής του προϊόντος δεν καλύπτονται από την Underground IKE και επιβαρύνουν τον πελάτη. Στην περίπτωση επιστροφής εμπορευμάτων ή άρνησης από μέρους σας να παραλάβει το εμπόρευμα από τον αντιπρόσωπο της συνεργαζόμενου με την εταιρείας μας courier, υποχρεούστε για φορολογικούς σκοπούς να μας γνωστοποιείτε μέσω υπεύθυνης δήλωσης τους λόγους επιστροφής των προϊόντων.

Σε επόμενη σελίδα θα βρείτε υπόδειγμα εντύπου υπαναχώρησης, το οποίο πρέπει να συμπληρώσετε και να μας αποστείλετε στην ηλεκτρονική διεύθυνση undergroundpc360@yahoo.com, σε περίπτωση άσκησης του δικαιώματος της υπαναχώρησης.

Καμία επιστροφή χρημάτων δεν γίνετε για οποιοδήποτε προϊόν εάν έχει χρησιμοποιηθεί ή έχει αλλοιωθεί η συσκευασία του.

Στην περίπτωση που το εμπόρευμα που παραλάβατε θεωρηθεί ελαττωματικό μπορείτε να μας το επιστέψετε με τον συνεργαζόμενο της εταιρείας μας courier. To προϊόν θα πρέπει να συνοδεύεται από όλα τα νόμιμα παραστατικά της αρχικής αποστολής, απόδειξη λιανικής πώλησης ή τιμολόγιο. Τα έξοδα επιστροφής βαρύνουν την Underground IKE, μόνο στην περίπτωση υπαιτιότητας της ιδίας. Η επιστροφή των χρημάτων θα ολοκληρωθεί εντός δέκα ημερών από την ημερομηνία που θα παραλάβουμε τα εμπορεύματα.

Στις περιπτώσεις που επιθυμείτε αντικατάσταση των εμπορευμάτων θα πρέπει να καλέσετε στην τηλεφωνική γραμμή εξυπηρέτησης πελατών της εταιρείας 2310442944 και να μιλήσετε με τον εξουσιοδοτημένο υπάλληλο μας, ο οποίος θα ελέγξει την διαθεσιμότητα των προϊόντων μας και θα σας δώσει αναλυτικές οδηγίες. Σε περιπτώσεις μη διαθεσιμότητας των εμπορευμάτων, η επιστροφή των χρημάτων πραγματοποιείται εντός 10 ημερών.

 

ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ

Η Underground IKE συνεργάζεται με την ΕΛΤΑ Courier. H ΕΛΤΑ Courier αναλαμβάνει την αποστολή των παραγγελιών των πελατών της εταιρείας μας και δραστηριοποιείται σε όλη την Ελληνική Επικράτεια, όπου και αν βρίσκεται ο πελάτης μας.

Ο χρόνος παράδοσης της παραγγελίας είναι 1 έως 3 ημέρες ανάλογα την γεωγραφική περιοχή του παραλήπτη. Όσες παραγγελίες τοποθετούνται το Σαββατοκύριακο θα επεξεργάζονται την επόμενη εργάσιμη ημέρα.

Οι παραδόσεις από την μεταφορική εταιρεία γίνονται καθημερινά εκτός Σάββατου και Κυριακής, στη διεύθυνση που δήλωσε ο πελάτης. Σε περίπτωση που επιθυμείτε να παραλάβετε την παραγγελία σας από κάποιο κατάστημα Courier παρακαλώ σημειώστε το στα σχόλια της παραγγελία σας. Σε περίπτωση απομακρυσμένης περιοχής όπου η αποστολή των εμπορευμάτων είναι αδύνατη, η αποστολή γίνεται με την παραλαβή του δέματος από εσάς στο πλησιέστερο γραφείο εξυπηρέτησης της ΕΛΤΑ Courier.

Σε περίπτωση αδυναμίας ολοκλήρωσης της παραγγελίας σας, εντός του προκαθορισμένου χρονικού διαστήματος, για λόγους ανωτέρας βίας, θα επικοινωνούμε μαζί σας προκειμένου να μας δηλώσετε αν επιθυμείτε την αποστολή ή τελικά την ακύρωση της.

Το κόστος της μεταφοράς υπολογίζεται κατά τη διαδικασία της ολοκλήρωσης της αγοράς πριν από οποιαδήποτε οικονομική υποχρέωση, και εξαρτάται από το συνολικό βάρος. Η χρέωση είναι 1,90 ευρώ έως 2 kg και κάθε επιπλέον kg χρεώνεται 0,70 ευρώ. Τα μεταφορικά σε όλη την Ελλάδα είναι δωρεάν για αγορές άνω των 50 ευρώ.

Η κατάσταση της παραγγελίας, ο αριθμός της φορτωτικής και οι λεπτομέρειες της μεταφοράς θα σας αποστέλλονται μέσω e-mail σε πραγματικό χρόνο.

Όλοι οι παραπάνω όροι και τιμές ισχύουν για αποστολές εντός της Ελληνικής Επικράτειας

TOP